Recursos

En aquest apartat trobareu informació que us pot ser útil sobre ajuts, subvencions, enllaços amb organismes públics i xarxes associatives, tràmits...
Les associacions també podeu oferir, demanar i intercanviar recursos. Podeu fer-nos arribar les vostres propostes a través de “Contactar”.

Llistat de recursos

Model d'estatuts associació general

Model d'estatuts per a la creació d'una associació.

mostra els detalls

Adaptació dels Estatuts de les Associacions a la Llei 4/2008, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les Persones Jurídiques.

Amb aquesta llei, es recull per primera vegada en un mateix text la regulació de associacions i fundacions, fins ara previstes en normatives independents.

mostra els detalls

Com constituir una entitat?

Document que ens permet seguir, pas a pas, la creació d'una entitat. Les associacions són persones jurídiques privades constituïdes per tres o més persones que s'uneixen de manera voluntària, lliure i solidària per aconseguir, sense afany de lucre, una finalitat comuna d'interès general o particular i es comprometen a posar en comú llurs coneixements, activitats o recursos econòmics amb caràcter temporal o indefinit. Perquè neixi una associació s'han de seguir un seguit de passos.

mostra els detalls

Noves formes de finançar la nostra entitat

Del microfinançament al finançament col·lectiu, les Tecnologies de la Informació i la Comunicació posen a la mà de les entitats noves formes de cercar i trobar finançament per als seus projectes.

mostra els detalls

Consorci de Benestar Social del Pla de l'Estany-Banyoles

L'1 de gener de 2004 es va constituir el Consorci de Benestar Social Pla de l'Estany-Banyoles integrat pel Consell Comarcal del Pla de l'Estany i l'Ajuntament de Banyoles. Les finalitats del Consorci queden fixades en: a) La prestació de Serveis Socials d'Atenció Primària, de serveis especialitzats de tot tipus i de programes socials. b) La creació i la gestió de centres i equipaments públics de la comarca del Pla de l'Estany, per atendre les mancances en qualsevol matèria d'atenció social. La creació del Consorci ha suposat una decidida aposta per potenciar els serveis socials de proximitat a tots els ciutadans i les ciutadanes del nostre territori, en resposta a les seves necessitats, i amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones que formen la nostra comunitat. La dimensió humana i territorial de la comarca és un àmbit abastable i ple d'oportunitats per oferir serveis de proximitat basats en el bon grau de coneixement de problemes i de les necessitats del conjunt de la població.

mostra els detalls

Discapacitats i inclusió social

Aquest estudi de l'Obra Social de La Caixa, ofereix un panorama actualitzat de la població amb discapacitats a Espanya i de la seva evolució durant els últims deu anys. S'hi analitzen els factors desencadenants i les formes de tractament, com també la inserció dels qui pateixen discapacitat en els àmbits de l’educació, la família, les relacions socials, la feina o l'accés a les polítiques públiques.

mostra els detalls

Estimació dels recursos necessaris d’atenció social especialitzada i domiciliària al Pla de l’Estany 2009/2020

estimació de necessitats de recursos d’atenció social especialitzada i domiciliària a la comarca del Pla de l’Estany a l’horitzó 2012, 2016 i 2020, i en la formulació de propostes d’ampliació o creixement de recursos i serveis en funció de l’evolució previsible de les necessitats, de les preferències dels usuaris potencials i de les tendències i realitats d’altres països de la resta de la U.E, sobretot els més propers des de la perspectiva sociocultural i econòmica.

mostra els detalls

Pla de formació del voluntariat de Catalunya

El Pla de formació del voluntariat de Catalunya és una proposta formativa adreçada al voluntariat de qualsevol àmbit d'intervenció i als seus dirigents, impulsada des del Govern i amb la participació d'escoles i entitats de formació de reconeguda experiència. La diversitat de cursos i temàtiques que ofereix el Pla de formació del voluntariat de Catalunya (PFVC) representa una bona base per al disseny d'itineraris formatius des de les entitats de voluntariat.

mostra els detalls

Pla Nacional de l’Associonisme i el voluntariat

Aquest Pla conté les 98 mesures que el govern de la Generalitat i les entitats representatives del sector que formen part de la Comissió Rectora del PNAV es doten per a promoure i fer créixer el món de l’associacionisme i el voluntariat català durant el propers 4 anys.

mostra els detalls

1. El projecte de voluntariat

Tot sovint ens queixem de la dificultat de captar voluntariat a l'entitat o sobre la temporalitat del voluntariat i caiem en la afirmació que vivim en una societat deficitària en compromís social. Moltes vegades, però, el que manca no és tant un compromís com un projecte de voluntariat de l'entitat ben definit. 1.La importància del projecte de voluntariat 2.L'elaboració del projecte de voluntariat 3.L'organització del voluntariat dins l'entitat 4.La gestió del cicle del voluntariat 5.La formació i el desenvolupament

mostra els detalls

2. El procés de captació i selecció de voluntaris

Estratègies a tenir en compte a l'hora de fer cerca de voluntaris. La captació de voluntaris no significa fer una crida de voluntaris, que aquests vinguin i es posin a treballar a l'associació. La cerca de voluntaris és tot un procés que comença en saber qui sou, què feu i perquè voleu voluntaris, i acaba en la integració i adaptació dels nous voluntaris als equips de treball de l'associació. 1.Com fer captació de voluntaris? 2.Estratègies de recerca 3.La selecció de voluntaris 4.En funció de què seleccionen? 5.Com fer la selecció de voluntaris?

mostra els detalls

3. L'acollida de voluntaris a l'associació

El voluntari desenvolupa una tasca primordial per al projecte de l'associació en la que ha decidit col•laborar. Per aquest motiu, fer-lo sentir benvingut, és imprescindible. L'acollida possibilita que el voluntari conegui més profundament els objectius de l'associació i que tingui clar quines seran les seves tasques, fets que contribuiran positivament a l'activitat de la mateixa. 1.Què és l'acollida? 2.El projecte de voluntariat 3.Objectius 4.Tipus d'activitats

mostra els detalls

4. Com millorar la gestió del voluntariat

En aquest recurs us oferim una sèrie de pautes que us poden ser de gran utilitat a l’hora de gestionar el voluntariat i millorar el procés que desenvolupeu a la vostra entitat. Especialment, creiem que us pot proporcionar idees a l’hora d’acollir a una persona voluntària, realitzar el seguiment de la tasca que desenvolupa i definir el procés de sortida d’aquesta. 1.Què cal tenir en compte abans d’incorporar persones voluntàries a les entitats 2.La captació de les persones voluntàries 3.Elements a tenir en compte en la selecció 4.La incorporació de la persona voluntària a l’entitat 5.El dia a dia del voluntariat 6.La finalització del procés de voluntariat 7.Més informació

mostra els detalls

5. La implicació i motivació de les persones voluntàries

Aprofitant el II Congrés Europeu del Voluntariat, hem contactat amb quatre entitats referents en l’àmbit del voluntariat i els hem fet una breu entrevista perquè ens expliquin de quina manera podem les entitats treballar la implicació i motivació de les persones que col•laboren amb nosaltres. A més, també els hem preguntat de quina manera gestionen elles les sortides de les persones voluntàries.

mostra els detalls

6. La participació del voluntariat

La participació del voluntariat en l'elaboració, planificació, execució i avaluació dels programes i activitats on col•labori el voluntariat és un deure de les entitats no lucratives tal i com assenyala la Carta del Voluntariat. Serà important, però, tractar la participació no només com a deure sinó com una forma de treballar la continuïtat i progrés del voluntariat, així com la millora dels resultats dels nostres projectes. 1.El concepte de participació del voluntariat 2.Les dimensions de la participació del voluntariat 3.Instruments de participació del voluntariat 4.Per saber-ne més

mostra els detalls

7. La formació de les persones voluntàries

A continuació us presentem perquè és important que les entitats desenvolupin activitats formatives adreçades al personal voluntari. 1.Un dret recollit a la Carta del Voluntariat de Catalunya 2.Facilita l’adaptació i integració a l’organització 3.Un indicador de qualitat de l’organització 4.Ajuda a fidelitzar el voluntariat

mostra els detalls

8. El pla de formació del voluntariat

Un pla de formació d'una associació hauria de pretendre tant la capacitació dels voluntaris per a realitzar la seva tasca concreta, com la seva formació humana i cívica. Es tracta d'un procés d'enriquiment de la persona orientat tant a la millora de la seva tasca de voluntari, com a la seva maduresa personal. 1.Què és el Pla de Formació? 2.Perquè cal un Pla de Formació? 3.El disseny del Pla de Formació 4.El disseny d'una acció formativa concreta 5.Avaluació del Pla de Formació

mostra els detalls

9. Principals temes de formació dels voluntaris que tracten amb persones

Una gran part dels voluntaris dediquen la seva tasca a atendre altres persones, de totes les edats, amb dificultats o sense, en activitats de lleure...però facin l'activitat que facin tenen en comú el contacte amb persones. Per això cal pensar en un itinerari formatiu bàsic i comú que serveixi a qualsevol voluntari que atengui persones, faci l'activitat que faci, i que vagi complementat de la formació específica que necessiti en funció del col.lectiu que atén. 1.Qui són els voluntaris que atenen persones? Quina formació necessiten? 2.Què han de saber els voluntaris sobre els seus propis interessos? El paper de l'entitat 3.En quines habilitats s'han de formar els voluntaris? 4.Què han de saber els voluntaris sobre el col.lectiu que atenen? 5.Importància del coneixement de recursos

mostra els detalls

10. La recerca de recursos formatius pels voluntaris

La recerca de recursos formatius forma part del Pla de Formació que l'entitat dissenya perquè és la concreció dels objectius establerts en el mateix i de les finalitats que pretenen aconseguir. Ha de tenir presents les característiques de l'entitat i dels voluntaris per tal d'aconseguir que siguin els més adequats. 1.Què s'entén per recursos formatius? 2.Quins elements previs cal tenir en compte per la recerca de recursos formatius? 3.Qui busca els recursos formatius pels voluntaris i com es difonen? 4.On buscar recursos formatius?

mostra els detalls

11. El catàleg virtual de cursos del Pla de Formació del Voluntariat

El Catàleg virtual del Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya ha permès la gestió de les pròpies escoles del Pla d'un espai que, de manera ràpida i actualitzada, posés a l'abast de tots els interessats la consulta dels cursos que formen el PFVC i les seves convocatòries. 1.Què és el Catàleg Virtual del PFVC? 2.Com buscar la informació referent als cursos del PFVC? 3.Com conèixer les escoles que imparteixen el PFVC? 4.Com funcionen les convocatòries del PFVC? 5.Quan es pot utilitzar el Catàleg del PFVC?

mostra els detalls

12. Escoles i entitats que ofereixen formació

Recull d'escoles i entitats que ofereixen formació arreu de Catalunya. Trobareu escoles de formació reconegudes dins el Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya i altres entitats i/o organismes que també porten a terme cursos formatius. Per tal d'informar-vos de la programació detallada amb les dates i llocs dels cursos, podeu posar-vos en contacte directament amb cada escola 1.El Pla de Formació del Voluntariat 2.Escoles del PFVC 3.Formació en línia: l'e-learning

mostra els detalls

13. El Cens d'Entitats de Voluntariat: què és, com censar-se i per què?

En aquest recurs trobareu una resposta a la qüestió de perquè és important formar part del Cens d'Entitats del Voluntariat, quins són els seus avantatges i quins elements cal tenir presents a l'hora de censar-se. 1.Què és el Cens d'Entitats de Voluntariat? 2.Què cal fer per censar-se o per actualitzar les dades de l'entitat censada? 3.Avantatges per formar part del cens 4.El projecte de voluntariat 5.Altres elements a tenir en compte per formar part del Cens

mostra els detalls

14. Vols aprofundir en l'àmbit de la cooperació?

Aprofitant la convocatòria de suport a les ONGD que ha posat en marxa l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, hem preparat aquesta selecció de màsters i postgraus que es desenvoluparan a diferents universitats catalanes durant el curs 2011/2012. 1.Màster en Ciències Socials del Desenvolupament: Cultures i Desenvolupament a l’Àfrica (interuniversitari) 2.Màster en Desenvolupament Humà Sostenible, Globalització i Desenvolupament Local (semi-presencial) 3.Màster en Desenvolupament i Cooperació Internacional 4.Màster en Govern i Gestió Pública en Amèrica Llatina (on line) 5.Màster en Polítiques Europees de Cooperació Internacional al Desenvolupament 6.Postgrau de Cooperació i Gestió Cultural Internacional 7.Postgrau i Màster en Desenvolupament Internacional

mostra els detalls

15. Universitat i ONG, treball en xarxa

Moltes ONG tenen grups propis dins les universitats o col•laboren amb aquestes institucions per la cooperació al desenvolupament, la formació, el voluntariat i les campanyes de conscienciació. Aquestes sinèrgies afavoreixen l’intercanvi de coneixements i la materialització de propostes concretes. 1.ONGD amb presència a les universitats i Campus 2.Col•laboracions entre universitats i ONG 3.Formació 4.Les relacions amb les ONGD del sud

mostra els detalls

A) Hi ha obligatorietat d’assegurar els voluntaris?

Sovint les entitats es plantegen si tenen o no l'obligació de contractar una assegurança per als seus voluntaris i quines cobertures s'han de contractar. Al llarg d'aquest recurs, s'intenta donar resposta a alguna d'aquestes preguntes i es facilita una comparativa de tres entitats del tercer sector que ofereixen la possibilitat de contractar aquestes assegurances. 1.Quina és la normativa aplicable? 2.Quines assegurances han de contractar les entitats amb relació al seu voluntariat? 3.Quins capitals i cobertures cal contractar? 4.Quins aspectes cal tenir en compte a l’hora de contractar l’assegurança? 5.Amb qui es pot contractar aquesta assegurança i quin és el seu cost econòmic? 6.Suport Associatiu 7.Fundació Pere Tarrés 8.FCVS Fed. Cat. Voluntariat Social

mostra els detalls

B) Aspectes legals i documentals del voluntariat I (1 de 3)

El coneixement dels aspectes legals i documentals del voluntariat ha de permetre una millor gestió i coordinació dels voluntaris i dels projectes que es portin a terme des de les entitats. 1.Normativa aplicable 2.Concepte de voluntariat 3.Diferències entre la relació laboral i de voluntariat 4.Concepte d’entitat de voluntariat 5.La forma jurídica de les entitats de voluntariat

mostra els detalls

C) Aspectes legals i documentals del voluntariat II (2 de 3)

El coneixement dels aspectes legals i documentals del voluntariat ha de permetre una millor gestió i coordinació dels voluntaris i dels projectes que es portin a terme des de les entitats. 1.Carta del Voluntariat de Catalunya 2.Drets de la persona voluntària 3.Deures de la persona voluntària 4.Acord o compromís de voluntariat 5.Llibre o registre dels voluntaris de l'entitat

mostra els detalls

D) Aspectes legals i documentals del voluntariat III (3 de 3)

El coneixement dels aspectes legals i documentals del voluntariat ha de permetre una millor gestió i coordinació dels voluntaris i dels projectes que es portin a terme des de les entitats. 1.El projecte de voluntariat: concepte 2.Apartats del projecte de voluntariat 3.La Participació, el Reconeixement i el Pla de formació 4.Reptes del Voluntariat 5.Reptes referents a les persones 6.Reptes referents a les entitats 7.Reptes referents a la societat

mostra els detalls

E) Aplicació de la llei del mecenatge a les associacions de cooperació al desenvolupament

En aquest recurs ens plantegem donar resposta a la qüestió sobre si una associació de cooperació al desenvolupament, tot i no ser declarada d’utilitat pública té la consideració d’entitat beneficiària del mecenatge de la Llei 49/2002. 1.Entitats no lucratives a efectes de l’aplicació de la Llei 49/2002 del mecenatge 2.Sobre la llei de cooperació al desenvolupament 3.Sobre els requisits per poder aplicar el règim fiscal de la llei de mecenatge 4.Conclusions 5.Criteris de la Agència Tributària

mostra els detalls

Consell Comarcal del Pla de l'Estany

El Consell Comarcal, a través dels seus òrgans de govern i les diferents àrees, presta els serveis que li són delegats o transferits des de la Generalitat.

mostra els detalls

Servei Català del Voluntariat

Voluntariat.org és un espai d’informació i servei entorn el voluntariat que, la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària del Departament de Benestar Social i Família adreça a les entitats sense ànim de lucre, a les persones voluntàries, a la ciutadania i a les institucions públiques i privades, per tal de donar a conèixer i difondre les polítiques públiques qui hi donen suport, les principals iniciatives que incideixen en la seva millora, coneixement, creixement i difusió.

mostra els detalls

Xarxa d'Entitats de Voluntariat de Catalunya

Xarxanet.org és un portal d’Internet posat en marxa el 2003 i impulsat pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, encara que les entitats són les veritables protagonistes ja que cogestionen i aporten els continguts i els recursos. La finalitat principal de Xarxanet és enfortir les entitats i millorar la tasca dels voluntaris per reforçar un sector que permet la transformació i la millora de la nostra societat. Per aconseguir aquesta fita, el projecte xarxanet.org es marca cinc objectius: 1.Ser un punt de trobada i generació de xarxa entre associacions i voluntaris, tot aprofitant diferents plataformes i xarxes socials (web, blog, Facebook, Twitter, Youtube, Flickr, SlideShare i RSS). 2.Difondre al conjunt de la societat les activitats de les entitats catalanes de tots els sectors associatius (social, ambiental, cultural, comunitari i internacional) 3.Reflexionar i generar opinió i debat al voltant de l’associacionisme, el voluntariat i el tercer sector. 4.Assessorar les entitats per tal que aconsegueixin enfortir-se i millorar el seu funcionament. 5.Apropar i fomentar la participació de les entitats i del voluntariat en el projecte.

mostra els detalls

Federació Catalana de voluntariat Social

La FCVS treballa per promoure el voluntariat social i reconèixer la seva importància com a xarxa transformadora, agent promotor de canvis socials i protagonista de l’acció entre els més desafavorits. Per fer-ho, la FCVS treballa en dues línies prioritàries d’acció: •Sensibilitzar la població a l’entorn del voluntariat social •Fomentar serveis en xarxa orientats a les entitats federades, comptant amb la seva participació i sumant sinèrgies amb totes elles

mostra els detalls

Voluntariado.net

és una iniciativa originada des del sector associatiu, amb l´objectiu d´orientar persones de qualsevol edat interessades en el món del voluntariat. Voluntariado.net també és un recurs a disposició de les organitzacions de voluntariat, com a instrument d´acollida a futurs voluntaris per informar-los i aclarir-los conceptes bàsics per tal que emprenguin un nou camí com a voluntaris.

mostra els detalls

Com constituir una Fundació

mostra els detalls

16. L’acompanyament i seguiment de les persones voluntàries

Coneix per què és important aquesta fase del cicle de la gestió del voluntariat i quins elements cal tenir present per realitzar un bon seguiment i acompanyament de les persones que hi col·laboren a l’entitat.

mostra els detalls

Novetats fiscals que s'hauran d'aplicar a partir de l'1 de setembre de 2012

El Govern central va aprovar el passat mes de juliol el Decret Llei 20/2012, de Mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. Aquestes mesures inclouen, entre d'altres, variacions de caire fiscal que entren en vigor el proper dia 1 de setembre. En aquest recurs s'analitzen els principals canvis fiscals que afecten les entitats no lucratives.

mostra els detalls

El paper del voluntariat en temps de crisi

El passat mes de Juliol, durant els cursos d'estiu de la universitat Complutense de Madrid, es van celebrar unes jornades sobre "La sociedad en transformación: el papel del voluntariado hasta el 2020″, que va comptar amb la participació de figures de reconegut prestigi en matèria de voluntariat i representants del Tercer Sector.

mostra els detalls

Informe sobre pobresa infantil del Síndic de Greuges

El síndic de greuges i l’adjunta per a la defensa dels drets dels infants han presentat al Parlament un informe sobre pobresa infantil en què es reclama que la política social prioritzi la lluita contra aquest fenomen. Actualment, al voltant de 285.000 infants menors 16 anys (23,7%) es troben en una situació de pobresa o estan en risc de patir-la.

mostra els detalls

Drets humans al carrer: Contes infantils sobre drets humans

Publicació que ens ha de servir per explicar els drets humans a les nostres joves generacions. Són elles les que, el dia de demà, faran dels drets humans l’eix vertebrador de les societats nacionals i de la societat internacional: en definitiva, que faran realitat el somni de viure en un món millor. Institut de Drets Humans de Catalunya. 2010

mostra els detalls

6a Convocatòria d'ajuts per a Projectes d'Aprenentatge Servei (APS)

El Centre Promotor d'APS i la Fundació Jaume Bofill obren la convocatòria d'ajuts per impulsar nous projectes d'APS i ajudar a consolidar iniciatives que s'han dissenyat seguint aquesta metodologia educativa

mostra els detalls

L'impost del valor afegit (IVA) a les entitats sense afany de lucre

L'IVA és un impost general sobre el consum que s'aplica a tots els lliuraments de béns i prestacions de serveis fets pels empresaris en el desenvolupament de les seves activitats. Això vol dir que quan una entitat sense afany de lucre faci alguna d'aquestes operacions (lliuraments de béns i prestacions de serveis, sempre que s'acompleixin certes condicions com per exemple que aquests lliuraments es facin de manera habitual) serà empresari a efectes de IVA, i per tant estarà subjecte a la normativa d'aquest impost.

mostra els detalls

Problemes i solucions als reptes actuals de les entitats

La conjuntura econòmica actual fa que moltes entitats tinguin problemes per poder dur a terme els seus projectes i que, alhora, es vegin obligades a replantejar la manera d'afrontar el millor possible els reptes que se li presenten a la seva gestió.

mostra els detalls

El procés de tancament de l'exercici comptable. Punts que hem de tenir en compte.

Ara que s'apropa la data de tancament de l'exercici de la majoria de les entitats, anem a veure quines són les comprovacions i operacions que s'han de fer per efectuar correctament el tancament de la nostra comptabilitat.

mostra els detalls

Les declaracions informatives d'hisenda

Durant el mes de gener s'han de presentar a hisenda les declaracions informatives que són, en alguns casos, el resum de les declaracions trimestrals presentades durant l'any, i en d'altres casos, declaracions de dades que l'Agència Tributària necessita per completar les dades fiscals dels declarats.

mostra els detalls

Enquesta 10-14. Una mirada a la població jove del Pla de l'Estany

A finals del curs 11-12 es van enquestar els nens i nenes de 5è a 2n d’ESO de tots els centres educatius de la comarca, amb la finalitat de fer una aproximació a la realitat dels infants i joves de la comarca en relació a diversos àmbits: escolar, extraescolar, hàbits, participació, relacions dins la família, etc. Van respondre 947 alumnes, és a dir, un 74,39% de la població, que equival al 69,46% de l’alumnat de cicle superior i el 78,34% de l’alumnat de 1r i 2n d’ESO, fet que ha permès obtenir uns resultats amb molta força. Es va preguntar sobre aspectes tant diversos com ara la importància dels estudis, la dedicació als deures, les expectatives de futur, la participació en activitats extraescolars, la dedicació al temps lliure, els hàbits de descans, alimentaris, de lectura, de consums, sobre les relacions a la família, la participació en entitats socials i culturals, l’ús d’equipaments de la ciutat, etc. Els resultats d’aquest estudi els podeu consultar al document adjunt, que també trobareu a la banda dreta del blog a l’apartat de documents. Està organitzat per àmbits i al final de cada àmbit hi ha una síntesi del capítol amb les dades més rellevants. Al final del document hi ha un apartat dedicat a l’encreuament d’algunes variables com ara el lloc de residència i les expectatives de futur o els hàbits de descans i la pràctica d’activitats extraescolars, entre altres. Aquest document esdevindrà una eina molt adient per a les taules i comissions de treball relacionades amb infants i joves que funcionen al territori.

mostra els detalls

Enquesta 10-14

Aquest estudi recull els resultats més rellevants de l’”Enquesta 10-14. Una mirada a la població jove del Pla de l’Estany. La finalitat d’aquesta enquesta és fer una aproximació a la realitat dels infants i joves de la comarca sobre determinats àmbits (escolar, extraescolar, hàbits, participació, etc.) amb l’objectiu de tenir un millor coneixement d’aquesta població i orientar i planificar millor les accions i serveis que s’impulsen des de l’administració local.

mostra els detalls

Llei 25/2015, del Voluntariat i del forment de l’Associacionisme

Llei 25/2015, del Voluntariat i del forment de l’Associacionisme

mostra els detalls

Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l'associacionisme

5 Claus per entendre la nova llei de voluntariat de Catalunya

mostra els detalls

Llei 26/2015, de modificació del sistema de protecció de la infància i l’adolescència.

Protegir infants i joves! Des de l’1 de setembre de 2015, per poder exercir professions que impliquin contacte habitual amb menors, cal acreditar que no es tenen antecedents penals per delictes de caràcter sexual. Així ho estableix la Llei 26/2015, de modificació del sistema de protecció de la infància i l’adolescència. Per tant, les entitats que tenen personal contractat o voluntari que treballi en contacte amb menors, han de demanar-los un certificat negatiu del Registre de Delinqüents sexuals. Durant uns mesos, aquest registre no ha estat operatiu i l’única acreditació que es podia aportar era el certificat d’antecedents penals. Des del passat 1 de març de 2016, però, el Registre de delinqüents sexuals ja està en funcionament i és a aquest organisme on les persones s’han d’adreçar per demanar el seu certificat. A més, les entitats poden demanar aquesta acreditació de forma agrupada per a tot el seu personal contractat i també per a les persones voluntàries, sempre que: Aporti presencialment o per correu postal la documentació requerida. Compti amb l’autorització per part de les persones afectades. Per saber-ne més... Es posa en marxa el Registre de delinqüents sexuals Tot el cal saber sobre el Registre de Delinqüents Sexuals

mostra els detalls

Ajuts de l'Obra Social La Caixa a projectes d'iniciatives socials 2016 - Acció social en l'àmbit rural

L'Obra Social La Caixa convoca subvencions amb la finalitat d'impulsar projectes adaptats a les característiques específiques i a les necessitats psicosocials en el medi rural d’infants i joves, persones grans, persones amb discapacitat o malaltia mental i persones en risc de pobresa o exclusió social.

mostra els detalls

"Anem preparats 2016", normativa i consells per l’educació en lleure

La Direcció General de Joventut ha publicat l’"Anem preparats 2016", una guia amb la normativa i les recomanacions per dur a terme activitats de lleure amb infants i joves. Un bon recurs per quan s’apropen els casals, colònies i campaments d’estiu.

mostra els detalls

Subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a entitats 2016

La Generalitat de Catalunya obre convocatòria de subvencions per a entitats, en matèria de família, infància, joves, civisme, foment del voluntariat i altres temes propis del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

mostra els detalls

El certificat del Registre de Delinqüents Sexuals pas a pas

En els últims mesos moltes persones s’han trobat amb la necessitat de demanar el certificat negatiu del Registre de Delinqüents Sexuals. Xarxanet us mostra la forma de tramitar-lo via online.

mostra els detalls

Guia del voluntariat del Pla de l'Estany

El Punt de Voluntariat del Pla de l’Estany acaba d’editar una guia d’entitats per a totes aquelles persones interessades en fer voluntariat. Aquesta eina de consulta ofereix informació sobre les entitats, com ara les seves finalitats, els seus valors, les tasques del seu voluntariat i les seves dades de contacte, per a què s’hi puguin dirigir totes les persones amb interès per a col·laborar-hi. A partir de l’objectiu principal del Punt de Voluntariat, que és connectar aquelles entitats que necessiten la col·laboració de la ciutadania i aquelles persones que volen realitzar una acció desinteressada cap a la societat, la guia vol fomentar relacions socials positives que enforteixin la xarxa associativa de la comarca i així contribuir a la generació de canvis socials.

mostra els detalls

Programari per la gestió de la teva entitat

Cercar un programa per gestionar l'entitat requereix pensar bé perquè el voleu. Amb aquest recurs intentarem ajudar-vos a escollir una solució. Autor/a: Xavi Aranda - Associació per a Joves TEB Entitat redactora: Associació per a Joves TEB - Informàtic

mostra els detalls

Inicia la sessió
Disgrafic ITEC