Recursos

En aquest apartat trobareu informació que us pot ser útil sobre ajuts, subvencions, enllaços amb organismes públics i xarxes associatives, tràmits...
Les associacions també podeu oferir, demanar i intercanviar recursos. Podeu fer-nos arribar les vostres propostes a través de “Contactar”.

Llistat de recursos

Pla Nacional de l’Associonisme i el voluntariat

Aquest Pla conté les 98 mesures que el govern de la Generalitat i les entitats representatives del sector que formen part de la Comissió Rectora del PNAV es doten per a promoure i fer créixer el món de l’associacionisme i el voluntariat català durant el propers 4 anys.

mostra els detalls

1. El projecte de voluntariat

Tot sovint ens queixem de la dificultat de captar voluntariat a l'entitat o sobre la temporalitat del voluntariat i caiem en la afirmació que vivim en una societat deficitària en compromís social. Moltes vegades, però, el que manca no és tant un compromís com un projecte de voluntariat de l'entitat ben definit. 1.La importància del projecte de voluntariat 2.L'elaboració del projecte de voluntariat 3.L'organització del voluntariat dins l'entitat 4.La gestió del cicle del voluntariat 5.La formació i el desenvolupament

mostra els detalls

2. El procés de captació i selecció de voluntaris

Estratègies a tenir en compte a l'hora de fer cerca de voluntaris. La captació de voluntaris no significa fer una crida de voluntaris, que aquests vinguin i es posin a treballar a l'associació. La cerca de voluntaris és tot un procés que comença en saber qui sou, què feu i perquè voleu voluntaris, i acaba en la integració i adaptació dels nous voluntaris als equips de treball de l'associació. 1.Com fer captació de voluntaris? 2.Estratègies de recerca 3.La selecció de voluntaris 4.En funció de què seleccionen? 5.Com fer la selecció de voluntaris?

mostra els detalls

3. L'acollida de voluntaris a l'associació

El voluntari desenvolupa una tasca primordial per al projecte de l'associació en la que ha decidit col•laborar. Per aquest motiu, fer-lo sentir benvingut, és imprescindible. L'acollida possibilita que el voluntari conegui més profundament els objectius de l'associació i que tingui clar quines seran les seves tasques, fets que contribuiran positivament a l'activitat de la mateixa. 1.Què és l'acollida? 2.El projecte de voluntariat 3.Objectius 4.Tipus d'activitats

mostra els detalls

4. Com millorar la gestió del voluntariat

En aquest recurs us oferim una sèrie de pautes que us poden ser de gran utilitat a l’hora de gestionar el voluntariat i millorar el procés que desenvolupeu a la vostra entitat. Especialment, creiem que us pot proporcionar idees a l’hora d’acollir a una persona voluntària, realitzar el seguiment de la tasca que desenvolupa i definir el procés de sortida d’aquesta. 1.Què cal tenir en compte abans d’incorporar persones voluntàries a les entitats 2.La captació de les persones voluntàries 3.Elements a tenir en compte en la selecció 4.La incorporació de la persona voluntària a l’entitat 5.El dia a dia del voluntariat 6.La finalització del procés de voluntariat 7.Més informació

mostra els detalls

5. La implicació i motivació de les persones voluntàries

Aprofitant el II Congrés Europeu del Voluntariat, hem contactat amb quatre entitats referents en l’àmbit del voluntariat i els hem fet una breu entrevista perquè ens expliquin de quina manera podem les entitats treballar la implicació i motivació de les persones que col•laboren amb nosaltres. A més, també els hem preguntat de quina manera gestionen elles les sortides de les persones voluntàries.

mostra els detalls

6. La participació del voluntariat

La participació del voluntariat en l'elaboració, planificació, execució i avaluació dels programes i activitats on col•labori el voluntariat és un deure de les entitats no lucratives tal i com assenyala la Carta del Voluntariat. Serà important, però, tractar la participació no només com a deure sinó com una forma de treballar la continuïtat i progrés del voluntariat, així com la millora dels resultats dels nostres projectes. 1.El concepte de participació del voluntariat 2.Les dimensions de la participació del voluntariat 3.Instruments de participació del voluntariat 4.Per saber-ne més

mostra els detalls

7. La formació de les persones voluntàries

A continuació us presentem perquè és important que les entitats desenvolupin activitats formatives adreçades al personal voluntari. 1.Un dret recollit a la Carta del Voluntariat de Catalunya 2.Facilita l’adaptació i integració a l’organització 3.Un indicador de qualitat de l’organització 4.Ajuda a fidelitzar el voluntariat

mostra els detalls

8. El pla de formació del voluntariat

Un pla de formació d'una associació hauria de pretendre tant la capacitació dels voluntaris per a realitzar la seva tasca concreta, com la seva formació humana i cívica. Es tracta d'un procés d'enriquiment de la persona orientat tant a la millora de la seva tasca de voluntari, com a la seva maduresa personal. 1.Què és el Pla de Formació? 2.Perquè cal un Pla de Formació? 3.El disseny del Pla de Formació 4.El disseny d'una acció formativa concreta 5.Avaluació del Pla de Formació

mostra els detalls

9. Principals temes de formació dels voluntaris que tracten amb persones

Una gran part dels voluntaris dediquen la seva tasca a atendre altres persones, de totes les edats, amb dificultats o sense, en activitats de lleure...però facin l'activitat que facin tenen en comú el contacte amb persones. Per això cal pensar en un itinerari formatiu bàsic i comú que serveixi a qualsevol voluntari que atengui persones, faci l'activitat que faci, i que vagi complementat de la formació específica que necessiti en funció del col.lectiu que atén. 1.Qui són els voluntaris que atenen persones? Quina formació necessiten? 2.Què han de saber els voluntaris sobre els seus propis interessos? El paper de l'entitat 3.En quines habilitats s'han de formar els voluntaris? 4.Què han de saber els voluntaris sobre el col.lectiu que atenen? 5.Importància del coneixement de recursos

mostra els detalls

10. La recerca de recursos formatius pels voluntaris

La recerca de recursos formatius forma part del Pla de Formació que l'entitat dissenya perquè és la concreció dels objectius establerts en el mateix i de les finalitats que pretenen aconseguir. Ha de tenir presents les característiques de l'entitat i dels voluntaris per tal d'aconseguir que siguin els més adequats. 1.Què s'entén per recursos formatius? 2.Quins elements previs cal tenir en compte per la recerca de recursos formatius? 3.Qui busca els recursos formatius pels voluntaris i com es difonen? 4.On buscar recursos formatius?

mostra els detalls

11. El catàleg virtual de cursos del Pla de Formació del Voluntariat

El Catàleg virtual del Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya ha permès la gestió de les pròpies escoles del Pla d'un espai que, de manera ràpida i actualitzada, posés a l'abast de tots els interessats la consulta dels cursos que formen el PFVC i les seves convocatòries. 1.Què és el Catàleg Virtual del PFVC? 2.Com buscar la informació referent als cursos del PFVC? 3.Com conèixer les escoles que imparteixen el PFVC? 4.Com funcionen les convocatòries del PFVC? 5.Quan es pot utilitzar el Catàleg del PFVC?

mostra els detalls

12. Escoles i entitats que ofereixen formació

Recull d'escoles i entitats que ofereixen formació arreu de Catalunya. Trobareu escoles de formació reconegudes dins el Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya i altres entitats i/o organismes que també porten a terme cursos formatius. Per tal d'informar-vos de la programació detallada amb les dates i llocs dels cursos, podeu posar-vos en contacte directament amb cada escola 1.El Pla de Formació del Voluntariat 2.Escoles del PFVC 3.Formació en línia: l'e-learning

mostra els detalls

13. El Cens d'Entitats de Voluntariat: què és, com censar-se i per què?

En aquest recurs trobareu una resposta a la qüestió de perquè és important formar part del Cens d'Entitats del Voluntariat, quins són els seus avantatges i quins elements cal tenir presents a l'hora de censar-se. 1.Què és el Cens d'Entitats de Voluntariat? 2.Què cal fer per censar-se o per actualitzar les dades de l'entitat censada? 3.Avantatges per formar part del cens 4.El projecte de voluntariat 5.Altres elements a tenir en compte per formar part del Cens

mostra els detalls

14. Vols aprofundir en l'àmbit de la cooperació?

Aprofitant la convocatòria de suport a les ONGD que ha posat en marxa l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, hem preparat aquesta selecció de màsters i postgraus que es desenvoluparan a diferents universitats catalanes durant el curs 2011/2012. 1.Màster en Ciències Socials del Desenvolupament: Cultures i Desenvolupament a l’Àfrica (interuniversitari) 2.Màster en Desenvolupament Humà Sostenible, Globalització i Desenvolupament Local (semi-presencial) 3.Màster en Desenvolupament i Cooperació Internacional 4.Màster en Govern i Gestió Pública en Amèrica Llatina (on line) 5.Màster en Polítiques Europees de Cooperació Internacional al Desenvolupament 6.Postgrau de Cooperació i Gestió Cultural Internacional 7.Postgrau i Màster en Desenvolupament Internacional

mostra els detalls

15. Universitat i ONG, treball en xarxa

Moltes ONG tenen grups propis dins les universitats o col•laboren amb aquestes institucions per la cooperació al desenvolupament, la formació, el voluntariat i les campanyes de conscienciació. Aquestes sinèrgies afavoreixen l’intercanvi de coneixements i la materialització de propostes concretes. 1.ONGD amb presència a les universitats i Campus 2.Col•laboracions entre universitats i ONG 3.Formació 4.Les relacions amb les ONGD del sud

mostra els detalls

A) Hi ha obligatorietat d’assegurar els voluntaris?

Sovint les entitats es plantegen si tenen o no l'obligació de contractar una assegurança per als seus voluntaris i quines cobertures s'han de contractar. Al llarg d'aquest recurs, s'intenta donar resposta a alguna d'aquestes preguntes i es facilita una comparativa de tres entitats del tercer sector que ofereixen la possibilitat de contractar aquestes assegurances. 1.Quina és la normativa aplicable? 2.Quines assegurances han de contractar les entitats amb relació al seu voluntariat? 3.Quins capitals i cobertures cal contractar? 4.Quins aspectes cal tenir en compte a l’hora de contractar l’assegurança? 5.Amb qui es pot contractar aquesta assegurança i quin és el seu cost econòmic? 6.Suport Associatiu 7.Fundació Pere Tarrés 8.FCVS Fed. Cat. Voluntariat Social

mostra els detalls

B) Aspectes legals i documentals del voluntariat I (1 de 3)

El coneixement dels aspectes legals i documentals del voluntariat ha de permetre una millor gestió i coordinació dels voluntaris i dels projectes que es portin a terme des de les entitats. 1.Normativa aplicable 2.Concepte de voluntariat 3.Diferències entre la relació laboral i de voluntariat 4.Concepte d’entitat de voluntariat 5.La forma jurídica de les entitats de voluntariat

mostra els detalls

C) Aspectes legals i documentals del voluntariat II (2 de 3)

El coneixement dels aspectes legals i documentals del voluntariat ha de permetre una millor gestió i coordinació dels voluntaris i dels projectes que es portin a terme des de les entitats. 1.Carta del Voluntariat de Catalunya 2.Drets de la persona voluntària 3.Deures de la persona voluntària 4.Acord o compromís de voluntariat 5.Llibre o registre dels voluntaris de l'entitat

mostra els detalls

D) Aspectes legals i documentals del voluntariat III (3 de 3)

El coneixement dels aspectes legals i documentals del voluntariat ha de permetre una millor gestió i coordinació dels voluntaris i dels projectes que es portin a terme des de les entitats. 1.El projecte de voluntariat: concepte 2.Apartats del projecte de voluntariat 3.La Participació, el Reconeixement i el Pla de formació 4.Reptes del Voluntariat 5.Reptes referents a les persones 6.Reptes referents a les entitats 7.Reptes referents a la societat

mostra els detalls

E) Aplicació de la llei del mecenatge a les associacions de cooperació al desenvolupament

En aquest recurs ens plantegem donar resposta a la qüestió sobre si una associació de cooperació al desenvolupament, tot i no ser declarada d’utilitat pública té la consideració d’entitat beneficiària del mecenatge de la Llei 49/2002. 1.Entitats no lucratives a efectes de l’aplicació de la Llei 49/2002 del mecenatge 2.Sobre la llei de cooperació al desenvolupament 3.Sobre els requisits per poder aplicar el règim fiscal de la llei de mecenatge 4.Conclusions 5.Criteris de la Agència Tributària

mostra els detalls

16. L’acompanyament i seguiment de les persones voluntàries

Coneix per què és important aquesta fase del cicle de la gestió del voluntariat i quins elements cal tenir present per realitzar un bon seguiment i acompanyament de les persones que hi col·laboren a l’entitat.

mostra els detalls

El paper del voluntariat en temps de crisi

El passat mes de Juliol, durant els cursos d'estiu de la universitat Complutense de Madrid, es van celebrar unes jornades sobre "La sociedad en transformación: el papel del voluntariado hasta el 2020″, que va comptar amb la participació de figures de reconegut prestigi en matèria de voluntariat i representants del Tercer Sector.

mostra els detalls

Guia del voluntariat del Pla de l'Estany

El Punt de Voluntariat del Pla de l’Estany acaba d’editar una guia d’entitats per a totes aquelles persones interessades en fer voluntariat. Aquesta eina de consulta ofereix informació sobre les entitats, com ara les seves finalitats, els seus valors, les tasques del seu voluntariat i les seves dades de contacte, per a què s’hi puguin dirigir totes les persones amb interès per a col·laborar-hi. A partir de l’objectiu principal del Punt de Voluntariat, que és connectar aquelles entitats que necessiten la col·laboració de la ciutadania i aquelles persones que volen realitzar una acció desinteressada cap a la societat, la guia vol fomentar relacions socials positives que enforteixin la xarxa associativa de la comarca i així contribuir a la generació de canvis socials.

mostra els detalls

Inicia la sessió
Disgrafic ITEC